Giỏ hàng
Functional Examination

Functional ExaminationNgày: 09-12-2019 bởi: Nguyễn Phượng

Functional Examination

  • Flexible Colonoscopy
  • Flexible Sigmoidoscopy
  • Flexible Rectoscopy
  • Flexible Gastroscopy
  • Biopsy
  • Anoscopy
  • Anorector Manometry
  • Balloon expulsion test
  • Rectal Ultrasound
  • Anal Sphincter EMG


Phân loại


Bài viết gần đây